Iran Transfo
تقدیر از همکاران شرکت کننده در طرح ضد عفونی معابر شرکت و غربالگری پرسنل