Iran Transfo
تجلیل وزیر نیرو از دکتر بهزاد ظهیری مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو به جهت ایفای نقش موثر در پویش (الف.ب.ایران)