0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

مناقصه 1401/1006 سوراخكاري و برشكاري ناوداني هاي ترانس خشك سفارش 20337 / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

مناقصه شير گازي 3/4 اينچ / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

مناقصه قطعات آهني / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

مناقصه روغن نماي چشمي / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-031-1401 در خصوص آچار شارژی

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-027-1401 در خصوص آزمايشات دوره اي پرسنل

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 02-1401 در خصوص خريد 200 عدد بشكه كاهنده نقطه انجماد (Pourpoint Depression)/ شركت پالايش روغنهاي صنعتي زنگان

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه انواع پیچ / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه ي ناوداني آهني صنعتي/ شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

جزییات بیشتر

مناقصه شماره 1-030-1401 در خصوص 2.5 تن تیر آهن

جزییات بیشتر