مناقصه شماره 1-102-1400 در خصوص سیستم های نرم افزاری