تمدید نوبت دوم ساخت کیوسک و مونتاژ پتجهیزات پست / شرکت توسعه پست ایران ترانسفو