مناقصه روغن نماي چشمي / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان