مناقصه 1401/1006 سوراخكاري و برشكاري ناوداني هاي ترانس خشك سفارش 20337 / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان