مناقصه شماره 1-029-1401 در خصوص 66 عدد کیس 19 دستگاه مانیتور 16 عدد ست موس و کیبورد