مناقصه شير فلكه چدني (بدون نشانگر) / شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان