مناقصه عمومی ۲-۰۳۰/ ۱۴۰۱ در خصوص خرید مقدار حدودی ۲.۵ تن تیر آهن