Iran Transfo
 محصولات >> راکتورها >>راكتورهاي زمين كردن نقطه نوترال

 
 
این راکتورها با اتصال به نقطه نوترال يك ترانسفورماتور يا راكتور موازي (شنت) با افزايش امپدانس مؤثر در حالت اتصال كوتاه تكفاز، جريان اتصال كوتاه را محدود كرده و فرايند وصل مجدد ( Restoration) را بهبود مي بخشند.ايران ترانسفو با سال ها تجربه قادر به طراحي و ساخت اين راكتورها بر اساس خواسته هاي مشتري مي باشد.راكتورهاي مزبور از نوع روغني بوده و طوري طراحي مي شوند كه خصوصا در برابر نيروهاي الكتروديناميكي اتصال كوتاه ناشي از جريان هاي اتصال كوتاه تكفاز عبوري از نوترال استقامت داشته باشند.