پیام مدیر عامل محترم گروه صنعتی ایران ترانسفو جناب آقای دکتر ظهیری به مناسبت روز مهندس