دیدار و مذاکرات مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاون و مدیران بانک تجارت کشور با مدیر عامل و تیم مالی گروه صنعتی ایران ترانسفو