موسسه خیریه غیر انتفاعی کارکنان ایران ترانسفو در راستای کمک به خانواده های بی بضاعت و به مناسبت سالروز شهادت امام علی (ع)، مظهر دستگیری از مستمندان، موفق به تهیه و بسته بندی و توزیع تعداد 500 بسته ارزاق و مواد غذایی که از محل احسان همکاران شاغل و بازنشستگان شرکت تامین شده بود، گردید.