آگهی مناقصه به شماره 1-33-1400 در خصوص یک دستگاه پانج تسمه مسی 50 تنی