0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

مناقصه و مزایده

آگهي مناقصه شماره 1-096-1400 در خصوص انواع سیم افشان

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه عمومي 1-92-1400 در خصوص پرس 4 ستونه

جزییات بیشتر

مناقصه غذای گرم / شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

آگهی مزايده شماره 2-1400/1 در خصوص فروش مغازه واقع در پاساژ نور/شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط زنجان صبا ترانس

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-93-1400در خصوص تهیه و زیر سازی و رنگ آمیزی نمای بیرونی خانه های سازمانی

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه شماره 01-088-1400 در خصوص تکمیل کانال زنت

جزییات بیشتر

اگهي مناقصه 01-089-1400 در خصوص شير نمونه برداري

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه كابلشو به شماره 1-1400/091

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه شماره 01-090-1400 در خصوص خرید انواع پیچ

جزییات بیشتر

مناقصه TGH-1400-009خرید یک دستگاه UPS مربوط به شرکت ترانس قدرت زنجان

جزییات بیشتر