آگهی مناقصه شماره 1-120-1400 در خصوص یک دستگاه رول برگردان 10 تن