·         لطفا كارت ورود به جلسه آزمون را از طريق گزارش 238 سامانه گلستان مشاهده و چاپ نمائيد. لازم به توضيح است ارائه كارت واكسيناسيون و يا تست PCR منفي معتبر حداكثر 72 ساعت در جلسه آزمون الزامي مي باشد.


زمان و محل برگزاري آزمون:

 

·         داوطلبين فوق ديپلم - ليسانس و فوق ليسانس عصر چهارشنبه در محل دانشكده علوم انساني دانشگاه زنجان ساعت حضور 13:30 و شروع فرآيند آزمون ساعت 14:30 خواهد بود.

 

·        داوطلبين ديپلم صبح پنجشنبه محل آزمون طبق شماره داوطلبي ذكر شده در كارت ورود به جلسه در محل دانشگاه زنجان خواهد بود . حضور در جلسه آزمون 7:30 و شروع فرآيند آزمون 8:30 مي باشد.