آغاز طرح واکسیناسیون سراسری گروه صنعتی ایران ترانسفو