برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران ترانسفو