اولین روز کاری پرسنل در سال جدید ودیدار مدیر عامل ومدیران ارشد گروه صنعتی ایران ترانسفو _فروردین ۱۴۰۱